Adatkezelési tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletben (a továbbiakban: GDPR) meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelésének céljából, a valamennyi adatkezelési tevékenységre általánosan érvényes információkat a jelen általános tájékoztató keretében kerül az érintett rendelkezésére, tekintettel arra, hogy alapítványunk elkötelezett, hogy a vele kapcsolatba lépő érintettek személyes adatait védje és megfelelően tájékoztassa azok kezeléséről. Adatkezelési tájékoztatónkban az alábbiakról ismertetjük.

Alapítványunk esetében több célból kezeljük a személyes adatokat. Egyes adatkezelési tevékenységünket jogszabályok határoznak meg, míg más esetben személyes adat nélkül a szolgáltatásunkat nem tudnánk biztosítani, ahogy azt a velünk kapcsolatba kerülők elvárnák.

Személyes adatok kezelésére minden esetben jogszerűen, a tisztességes eljárás keretei között és átlátható módon kerül sor. Tisztességes és átlátható az adatkezelési eljárás, amennyiben az érintett könnyen hozzáférhető és közérthető módon megfelelő tájékoztatást kap arról, hogy mely személyes adatait és hogyan gyűjtik, illetve használják fel, milyen módon, mennyi ideig és melyik jogalap alapján kezelik, továbbá kik férhetnek azokhoz hozzá. A személyes adatok kezelésre kizárólag megfelelő jogalap megléte esetén kerül sor. A személyes adatok kezelésére egyértelműen meghatározott és jogszerű célból, valamint ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon kerül sor úgy, hogy az adatkezelés a legszükségesebb mértékre korlátozódjon. 

Annak érdekében, hogy az adatkezelés pontos és naprakész legyen az alapítvány, mint adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz az adatkezelés célja szempontjából pontatlan személyes adatok törlése vagy helyesbítése iránt. A kezelt személyes adatok tárolására olyan módon kerül sor, amely az érintettek azonosítását csak a cél eléréséhez szükséges mértékben teszi lehetővé. Az adatkezelés érdekében technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.

Az alapítvány, mint adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat zárt, folyamatosan ellenőrzött informatikai rendszerben és fizikai helyszíneken (épületekben) elzárva tárolja és dolgozza fel. Az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat illetéktelen személy számára hozzá nem férhető szervereken tárolja. 

A kezelt személyes adatok harmadik személyek számára csak megfelelő jogalap megléte esetén kerülnek továbbításra. Személyes adatok továbbítását előírhatja jogszabály, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat a megkereső fél rendelkezésére bocsátani. Ilyen például a NAV felé történő áfa bevallás az Áfa.tv. alapján, vagy bűnüldözési, bűnmegelőzési, vagy egyéb szervtől kapott megkeresésben foglaltak teljesítése büntetőeljárásól szóló törvény, avagy a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben, illetve egyéb törvényben foglaltak szerint. 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével összefüggő, érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet vagy kérést indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

Velünk kapcsolatba lépő szülő, szülők személyes adatai közül nevét, címét, email címét és telefonszámát kezeljük a kapcsolattartás céljából, mint például időpont egyeztetés, módosítás, esetleg lemondás miatt, valamint egy esetleges adatvédelmi incidens esetén történő értesítéskor.

Ebben az azesetben az adatkezelő K.I.T.T.I. Alapítvány, 1039 Budapest, Madzsar József u. 1. 14. em. 150., info@kittialapítvány.hu, www.kittialapitvany.hu, személyes adatok kezelésének célja a kapcsolattartás,jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, az adatkezelő harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat,

személyes adatok tárolásának ideje: az érintett kérelmére azonnal törlésre kerülnek, amely azt jelenti, hogy az ilyen tárgyú kérelem esetén annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törlésre kerülnek a feltételek fennállása esetén (l. lentebb érintetti jogok törléshez való jog). Amennyiben nem érkezik be ilyen tárgyú kérés, de az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év úgy telik el, hogy semmilyen kommunikáció nem történik, úgy az alapítvány, mint adatkezelő az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év elteltével automatikusan törli a kapcsolattartáshoz megadott személyes adatokat. 

Szolgáltatásunkról számlát állítunk ki, ezért a számla kiállításához szükséges számlázási adatokat, mint személyes adatokat kezeljük, ebben az esetben az adatkezelő K.I.T.T.I. Alapítvány, 1039 Budapest, Madzsar József u. 1. 14.em. 150., info@kittialapítvány.hu,

adatfeldolgozó és címzett: személyes adatok adatkezelésének célja és jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, továbbá a GDPR 6. cikk b) pontja szerinti olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint a GDPR 6. cikk c) pontja alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ezek értelmében az adatkezelő, mint alapítvány és az érintett között a Ptk. szerint kötelmi jogviszony, azaz szerződés jön létre a szolgáltatás igénybevételével és az adatkezelőre vonatkozó jogszabályok alapján számla kibocsátására jogosult és köteles. (GDPR 13. cikk (2) bekezdés e) pont),

Áfa.tv. előírásai szerint a kötelezően kezelendő személyes adatok köre a vevő, mint az érintett neve, címe és adott esetben az adószáma, 

számla, mint személyes adatot tartalmazó irat megőrzési ideje a számviteli törvény szerint 8 év,

adatszolgáltatási kötelezettség áll fenn az adatkezelő részéről az adatfeldolgozón keresztül is az illetékes NAV felé, mint címzett, viszont 3. országba, vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik. 

Kiskorú gyermek esetén is kezelünk személyes adatokat, mint például a nevét és életkorát. Fontos kihangsúlyozni, hogy a gyermekre vonatkozó, egészségügyi adatot tartalmazó orvosi iratot nem kezelünk. Az orvosi irat, iratok a szolgáltatás igénybevétele előtt szülő által bemutatásra kerülnek, azokban szereplő releváns, a gyógykezeléshez, rehabilitációhoz és fejlesztés elősegítéséhez szükséges adatokról, mint például a betegséggel összefüggő orvosi ajánlásról, utasításról kivonat készül, amely a gyermek kartonjába kerül. Természetesen kérés esetén a gyermekről gyógypedagógiai véleményt készítünk és adunk át a szülőnek, amelynek egy példányát a gyermek kartonjában őrzünk. Ilyen lehet például szolgáltatással összefüggő eredmények elérése. Mindezek esetében alapfeltétel a GDPR alapján, hogy kiskorú gyermek személyes adatainak kezelése csak akkor lehetséges és jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adja meg, illetve engedélyezi.

Ebben az esetben az adatkezelő
K.I.T.T.I. Alapítvány, 1039 Budapest, Madzsar József u. 1. 14.em. 150., info@kittialapítvány.hu,

címzett a szülő erre irányuló kérés esetén,
személyes adatok adatkezelésének célja és jogalapja a GDPR 6. cikk a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás,
továbbá a GDPR 9. cikk e) pontja szerint az érintett nyilvánosságra hozta, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatás érdekében szükséges,

az adatkezelő harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja a személyes adatokat,

személyes adatok tárolásának ideje: az érintett kérelmére azonnal törlésre kerülnek, amely azt jelenti, hogy az ilyen tárgyú kérelem esetén annak beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törlésre kerülnek a feltételek fennállása esetén (l. lentebb érintetti jogok törléshez való jog). Amennyiben nem érkezik be ilyen tárgyú kérés, de az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év úgy telik el, hogy semmilyen kommunikáció nem történik, úgy az alapítvány, mint adatkezelő az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 év elteltével automatikusan törli a gyermek kartonját, amely tartalmazza a gyermekre vonatkozó személyes adatokat.

Az érintettet az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • Abban az esetben amikor az alapítvány a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezeli, akkor az érintettnek bármikor korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni, miszerint az érintett egyértelműen kifejezi, hogy már nem kívánja, hogy adatait az alapítvány kezelje. Ez viszont nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásának következményeként az alapítvány a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van, mint például
  olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,
  vagy jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy
  az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy
  az alapítvány vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.
 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon azokról, méghozzá a kezelt személyes adatokhoz,  az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte az adatkezelő, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz, az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Tehát ha rossz, téves, vagy nem valós adatot kezel az alapítvány, akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben – a személyes adatokra már nincs szüksége abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte, az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, – az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, – a személyes adatokat jogellenesen kezelték, – a személyes adatokat az adatkezelő érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell, – a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor. Amennyiben az érintett olyan személyes adatot/okat bocsát az adatkezelő rendelkezésére, amelyeket az a konkrét adatkezelési céllal összefüggésben nem kért, illetve ahhoz nem szükségesek, az adatkezelő a célszerűség elvével össze nem egyeztető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem lehetséges, azokat törli vagy megsemmisíti. Az alapítvány nem hajt végre olyan adatnak a törlését, aminek a kezelésére az alapítvány jogi kötelezettség vagy ellátása, vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amiket tudományos kutatás vagy archiválás, vagy statisztikai célból kell kezelni. Vagy azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.
 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll: – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, – az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, – az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indoka(i) elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  
 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.
 • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Tehát az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen, ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő erejű jogos ok a személyes adatok kezelésére, akkor az adatkezelést az alapítvány megszünteti, az adatokat pedig törli.
 • automatizált döntéshozatal esetén (beleértve a profilalkotást is) az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal ellen történő tiltakozás abban az esetben nem lehetséges, ha a döntés: – az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, – meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan jogszabály teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, – az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést az alapítványhoz, mint adatkezelőhöz jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén. Megkeresését minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha megkeresése ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy az adatkezelő kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván felénk megkereséssel élni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, miszerint az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte az adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei: Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefonszáma: 06 1/391-1400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, a Felügyeleti Hatóság honlapja: www.naih.hu.

Az adatkezelővel vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog, miszerint a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt találja meg. 

Az Adatkezelő által gyakran használt adatvédelmi fogalmak és azok jelentése:

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;

 • érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható természetes személy: aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek,

 • harmadik személy (harmadik fél): az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 • NAIH/adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő – kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul.